Rekrutacja

Regulamin rekrutacji dzieci Oddział Przedszkolnego w Michałowie, dla których organem prowadzącym jest SPSK w Częstochowie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów.

 • 1
 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z pierwszeństwem dzieci z Michałowa.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat.
  W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.
 • 2

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, pobrany bezpośrednio w Oddziale w przedszkolnym.

 • 3
 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu
  w terminie określonym przez organ prowadzący.
 • 4
 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci z Michałowa spełniające następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą,

8) dzieci nauczycieli i pracowników szkoły

 1. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone przez PSP SPSK w Michałowie na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
 • 5
 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
 2. O przyjęciu listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny dziecka zostaje poinformowany drogą elektroniczną E-dziennik.
 3. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.
 • 6
 1. Przyjęcie dzieci spoza Michałowa jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.
 2. Dzieci zamieszkałe poza Miejscowością przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przez organ prowadzący – SPSK w Częstochowie.
 • 7

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje data urodzenia, poczynając od dzieci najstarszych.

 • 8

Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo lub niekompletnie (mylny PESEL, brak podpisu, daty itp.) z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane.

Dyrektor

mgr Małgorzata Gabruk