W swoje szeregi przyjmujemy dzieci od 3 roku życia (w szczególnych przypadkach od ukończenia 2,5 lat). Przyjmujemy także dzieci z niepełnosprawnościami, albowiem nic co ludzkie nie jest nam obce!

Dzieci przedszkolne mogą przebywać w naszej placówce w godzinach 6.15 – 16.15. Godziny te są co roku dostosowane do pracy i potrzeb rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Oddział przedszkolny działa obecnie w ramach dwóch grup – zerówki oraz grupy dzieci młodszych.

Oferujemy naszym dzieciom oprócz zajęć z zakresu edukacji przedszkolnej  – zajęcia ruchowe (2 razy w tygodniu), język angielski (dwa razy w tygodniu), religię (dwa razy w tygodniu). Nasze nauczycielki posiadają kwalifikacje do pracy różnymi metodami – m.in. Metodą Dobrego Startu, Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, pracują na różnorodnym materialne plastyczno – technicznym a także prowadzimy zajęcia umuzykalniające.

Aktualnie dziecko z zaburzeniami w rozwoju, opinią z poradni psychologiczno – pedagogicznej , opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka oraz orzeczeniem o kształceniu specjalnym ma możliwość uczestniczenia (oprócz zajęć  wyżej wymienionych) w terapii ze specjalistą:

  • logopedą;
  • pedagogiem;
  • psychopedagogiem;
  • surdopedagogiem;
  • rehabilitantem ruchowym;
  • oligofrenopedagogiem.

W przyszłości ze względu na potrzeby zachodzące w naszej placówce chcemy wyszkolić nasz personel w kierunku terapii Integracji Sensorycznej, pracy metodą behawioralną, arteterapii. Jesteśmy nastawieni na rozwój naszej kadry, gdyż jeśli specjaliści się rozwijają to nasze niepełnosprawne dzieci mają większe szanse na odniesienie sukcesu życiowego w przyszłości.

Co ważne! Nie pobieramy żadnych opłat za pobyt dziecka w przedszkolu typu „czesne” czy opłaty za szóstą i kolejną godzinę w placówce!

Prowadzimy także w naszej placówce wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla osób posiadających taką opinię wydaną przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka prowadzimy dla dzieci w wieku przedszkolnym.